Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Saclé is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Saclé B.V. en de daaraan gelieerde (dochter)ondernemingen, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudend te Eindhoven, Nederland. Indien verwezen naar Saclé zal dus immer de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Saclé B.V. bedoeld worden.
1.2 Saclé is ingeschreven bij het KVK onder het nummer 85782084. Het BTW-nummer van Saclé BV is NL863740091B01.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Saclé B.V. als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten en diensten zoals door Saclé B.V. middels de Website te koop aangeboden (de “Producten”). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper of verkoper wordt door Saclé B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, zullen beide partijen in voorkomende gevallen in overleg treden om tot vervangende bepalingen te komen welke de intentie van het originele artikel zo optimaal mogelijk respecteert.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Saclé B.V. zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.
3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Saclé B.V. en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de stappen van de bestelprocedure via de website danwel een ingevuld en ondertekend orderformulier volledig heeft doorlopen en koper derhalve alle verplicht in te vullen gegevens aan Saclé B.V. heeft verzonden / ingevuld.
4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale of ingevuld en ondertekend orderformulier door Saclé B.V. is overeenkomst tussen Saclé B.V. en de koper onherroepelijk en kan deze niet meer door koper worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Saclé B.V. zich het recht voor om de overeenkomst met de koper binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.
4.3 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Saclé B.V. een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail aan de koper zenden of live in persoon te overhandigen. Saclé B.V. zal geen papieren factuur per post zenden, hetgeen door de koper uitdrukkelijk wordt aanvaard.

5. Prijzen

5.1 Saclé B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website.
5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website voor particulieren zijn inclusief BTW, exclusief emballage, inclusief verpakkingsbelasting en exclusief bezorgkosten.
5.3 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website voor zakelijke bestellingen zijn exclusief BTW, exclusief emballage, inclusief verpakkingsbelasting en exclusief bezorgkosten.

6. Afzetgebied

6.1 Saclé B.V. levert bestelde Producten uitsluitend binnen Nederland en met een formele goedkeuring van directie aan het buitenland. Saclé B.V. Anderlechtstraat 15 (unit 5.8), 5628 WB Eindhoven, info@sacle.nl tel: 0031 638375945.

7. Bezorgkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.
7.2 Particulieren verkopen. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren, bezorgen van een bestelling en leeftijdscontrole is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het totale bedrag aan goederen exclusief emballage, toeslagen en BTW waaruit uw bestelling bestaat.
7.3 Zakelijke verkopen. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het totale bedrag aan goederen exclusief emballage, toeslagen en BTW waaruit uw bestelling bestaat. Onder de €300,- bedragen de bezorgkosten €25,- maar bij €300,- of meer is de bezorging en de éérste retourpallet gratis.

8. Levering en levertijd

8.1 Saclé B.V. verkoopt haar Producten aan ondernemingen die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en particulieren.
8.2 Indien de koper voor 13:00 uur ‘s middags een bestelling plaatst en betaalt wordt de betreffende bestelling na ontvangst van de betaling binnen 2 tot 5 werkdagen door Saclé B.V. verzonden, tenzij de koper op de Website een afwijkende leverdag opgeeft, welke maximaal één maand na de initiële leverdatum zal zijn.
8.3 Bovengenoemde levertijden zijn indicatieve levertijden en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Saclé B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper als gevolg van overschrijding van de aangegeven indicatieve levertijden.
8.4 Levering van door de koper bestelde Producten geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit de magazijnen van Saclé B.V. Het eigendom en het risico van de bestelde Producten gaat derhalve over op de koper op het moment dat de bestelde Producten het magazijn van Saclé B.V. verlaten.
8.5 Saclé B.V. is gerechtigd om de door de koper bestelde Producten in gedeelten aan de koper te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Saclé B.V..
8.6 De door de koper bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij levering niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met koper om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Voor de tweede (en volgende) levering zal Saclé B.V. bezorgkosten in rekening brengen.

9. Veilig betalen

9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen middels iDEAL, betaalverzoek, middels vooruitbetaling of middels levering onder rembours.

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

10.1 Indien Saclé B.V. onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient de koper Saclé B.V. hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Saclé B.V. omgeruild of opgehaald, mits de betreffende Producten niet zijn aangebroken en of beschadigd en in de originele verpakking zitten. Saclé B.V. zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.
10.2 Wanneer de koper een kapot Product heeft ontvangen dient de koper Saclé B.V. hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen per e-mail (info@sacle.nl) en dient de koper dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Saclé B.V. zal Saclé B.V., naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Saclé B.V. is te allen tijde gerechtigd om de door koper geclaimde breuk ter plaatse te controleren.
10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.
10.4 Saclé B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Saclé B.V. Anderlechtstraat 15 (unit 5.8), 5628 WB Eindhoven, info@sacle.nl www.sacle.nl.
10.5 Alle leveringen worden verzorgd door Saclé B.V. of door ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk.

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Saclé B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2 Overmacht situaties die in ieder geval niet voor risico van Saclé B.V. komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie.
11.3 Saclé B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en koper vrijwaart Saclé B.V. tegen eventuele schadeclaims van derden. Saclé B.V. kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Saclé B.V. ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.
11.4 Saclé B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
11.5 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Saclé B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Saclé B.V. nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door een email te sturen naar info@sacle.nl.
12.2 Saclé B.V. zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Saclé B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Saclé B.V. daarvoor kiest, de bevoegde rechter in Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

14. Leeftijd van de koper

14.1 De koper verklaart door het akkoord met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimumleeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd en de intentie te hebben om volgens wettelijke normen de producten de consumeren al dan niet te verkopen